top of page

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Tureluur Natuurlijk en op iedere tussen Tureluur Natuurlijk en klant tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor eenieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Tureluurnatuurlijk.nl. Op verzoek zenden wij je een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geef je te kennen dat je met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.
1.3 Tureluur Natuurlijk garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering

2.1 In het kader van de 'regels van de koop op afstand' zal Tureluur Natuurlijk bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen. Indien levering binnen 30 dagen of anders overeengekomen levertijd niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.2 Aan de leveringsplicht van Tureluur Natuurlijk zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Tureluur Natuurlijk geleverde zaken aan de afnemer zijn aangeboden.
2.3 Alle op de internetsite www.tureluurnatuurlijk.nl genoemde leveringstermijnen zijn indicatief. Aan de genoemde leveringstermijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen

3.1 Voor de producten betaalt de klant de prijs die staat vermeld op de website van Tureluur Natuurlijk op het moment dat de bestelling geplaatst wordt.

3.2 Als er een aangepaste prijs geldt (een ‘Actieprijs’), staat deze op de website en geldt zolang de voorraad strekt of zo lang als de vermelde actieperiode op de website. Het kan zijn dat voor Actieprijzen aanvullende voorwaarden gelden, als dit zo is dan staat dit vermeld op de website.

3.3 De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs bestaat uit de koopprijs inclusief de verschuldigde btw en eventuele andere overheidsheffingen.

4. Gegevensbeheer

4.1 Indien de klant een bestelling plaatst bij Tureluur Natuurlijk, dan worden zijn gegevens opgenomen in het klantenbestand van Tureluur Natuurlijk. Tureluur Natuurlijk houdt zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en zal de gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze privacyverklaring voor een uitgebreide toelichting op ons privacy beleid.

5. Aanbiedingen

5.1 Aanbiedingen van Tureluur Natuurlijk gelden niet automatisch eveneens voor nabestellingen.
5.2 Tureluur Natuurlijk is niet verantwoordelijk voor uit taal-, spellings- of verschrijvingsfouten voortvloeiende misverstanden met de klant.
5.3 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken, dan die algemeen op de website van Tureluur Natuurlijk zijn aangeboden, zijn slechts van kracht, indien schriftelijk door beide partijen overeengekomen.

6. Overeenkomst
 

6.1 Een overeenkomst tussen Tureluur Natuurlijk en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Tureluur Natuurlijk schriftelijk is bevestigd.
6.2 Tureluur Natuurlijk behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

7. Abonnement

7.1 Bij aangaan van het abonnement wordt de overeengekomen abonnementsperiode vermeld.

7.2 Gedurende de abonnementsperiode kan de klant de overeenkomst niet tussentijds beëindigen. Na afloop van de overeengekomen abonnementsperiode eindigt de overeenkomst van rechtswege. 

8. Afbeeldingen en specificaties

8.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen, of andere beelduitingen op de website van Tureluur Natuurlijk gelden als voorbeeld, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

9. Overmacht
 

9.1 Tureluur Natuurlijk is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Tureluur Natuurlijk alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
9.3 Tureluur Natuurlijk behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Tureluur Natuurlijk gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
9.4 Indien Tureluur Natuurlijk bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
 

10. Aansprakelijkheid

10.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
10.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Tureluur Natuurlijk en klant, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Utrecht kennis, tenzij Tureluur Natuurlijk er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de consument te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.
 

11. Klacht 

11.1    Wanneer klanten klachten hebben, kunnen deze ingediend worden door een bericht te sturen naar info@tureluurnatuurlijk.nl.

11.2    In het geval van een klacht nemen we zo snel mogelijk, binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht, contact met de betreffende persoon op.

12. Identiteit Tureluur Natuurlijk

Handelsnaam: Tureluur Natuurlijk
Adres: Oudegracht 53C, 3511AC Utrecht
Tel: +31 (0)6 12088655

KvK: 63133784
BTW: NL001295355B17

bottom of page